Política de Privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la lliure circulació d’aquestes, i la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, la Direcció d’aquest centre informa els pacients, usuaris i públic en general dels aspectes següents:

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Denominació: 08520 dental SLP (d’ara endavant CeraRoot CLINIC )

Adreça: C/ Parpers 15, 08520 les Franqueses del Vallès

Telèfon de contacte: 93 595 02 47

Correu electrònic: Josep.oliva@cerarootclinic.com

 

Qui és i què fa el delegat de protecció de dades?

El delegat de protecció de dades és responsable de vetllar acuradament el compliment de la normativa de protecció de dades; pot posar-se en contacte amb ell en el següent correu electrònic: DPD@utpr.es

 

Principis que aplicarem a la vostra informació personal

 En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten als requisits del nou Reglament Europeu de protecció de dades.

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre requerim el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a una o més finalitats específiques que t’informem per endavant amb absoluta transparència. 
 • Principi de minimització de les dades: només sol·licitarem les dades que siguin necessàries específicament en relació amb els fins per als quals ho requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades es conservaran a la nostra base de dades durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció de la finalitat, l’informem del període de retenció corresponent en tot cas.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les seves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i per garantir la confidencialitat.
 • Vostè ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o mal ús de les dades dels nostres usuaris per tercers.

 

Com hem obtingut les teves dades?

 La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, a l’efecte de l’execució del contracte per a la prestació de serveis dentals formalitzats per l’ acceptació del pressupost, o si escau, de la elaboració de pressupost previ.

Excepcionalment, i sempre amb el consentiment previ, es podrien haver obtingut per altres mitjans.

 

Quines dades personals tractem?

Les dades personals que tractem, per a les finalitats legítimes que t’expliquem en el punt 6., i en funció dels serveis, poden ser,

 • Nom i cognoms
 • Adreça de correu
 • Nif
 • Telèfon
 • Correu electrònic
 • Radiografies dentals 2D i 3D
 • Fotografies i vídeos (intra-orals i extra-orals)
 • Dades de salut de les converses amb tu
 • Les dades d’assegurança de salut.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem les seves dades personals amb la finalitat primordial de recollir les seves dades de salut amb la finalitat de prestar-li la millor assistència sanitària, deixant constància de totes les dades que, en critèris mèdics, permetin conèixer i fer actes veraces l’ estat de salut i que siguin rellevants per al tractament mèdic que s’ha de realitzar.

També tractem les teves dades personals per gestionar tots els serveis addicionals relacionats amb l’assistència sanitària (laboratoris d’anàlisi, laboratoris protètics), la relació amb la teva asseguradora o entitat mútua, i per a la gestió comptable i Tributària, en particular, la facturació dels serveis prestats.

Així mateix, sempre que tenim el seu consentiment per endavant per a la gestió i desenvolupament de les activitats de màrqueting l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics.

 

Quan i per què podem facilitar les seves dades a tercers?

Les seves dades personals podran ser cedides als següents destinataris per les raons indicades,

 • Administracions públiques: per al compliment de les obligacions legals a les quals estem sotmesos per la nostra activitat.
 • Mutualitats i asseguradores: en el cas d’accedir als nostres serveis mitjançant una assegurança de salut i amb l’única finalitat de poder gestionar la gestió i recollida dels serveis prestats.
 • Laboratoris d’anàlisi, pròtesis dentals i altres com: amb l’única finalitat de donar el tractament contractat.
 • Professionals sanitaris, col·laboradors de la clínica: amb l’única finalitat de poder estudiar i dur a terme el tractament contractat. 
 • Interconsultes mèdiques amb altres metges o dentistes del pacient: per consultar l’estat de salut i la història del pacient, i sol·licitar quan calgui les recomanacions pre i post-intervenció.
 • Gestió fiscal i comptable: amb l’única finalitat de gestionar la nostra comptabilitat(emissió factura, presentació de declaracions, obligacions comercials….)

 

Transferències internacionals de dades

En cap cas transferim les seves dades personals a cap persona o entitat, ja sigui dins o fora de la CEE sense el seu consentiment previ.

 

Quant de temps conservem les seves dades personals?  

 Història clínica: els terminis legalment establerts per a aquest tipus de documents que estan fixats actualment en 5 anys.

Altres dades personals (noms i cognoms, adreça postal, NIF): els terminis legalment establerts per la legislació fiscal i Mercantil

 

Quins són els teus drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Ceraroot CLINIC estem tractantdades que li concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licita ingescació del teu tractament
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licita la portabilitat de les dades.

Posem a la teva disposició els models corresponents perquè puguis exercir els teus drets.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de protecció de dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix Reglament Europeu de protecció de dades.

 

Política Web

Quan precisem obtenir informació per la seva part, sempre sol·licitem que ens proporcioni voluntàriament la seva forma d’expressió. Els dades recaptats a través dels formularis de registre de dades del lloc web i altres vies podran incorporar-se a un Registre d’Activitats de Tractament del que és responsable CeraRoot CLINIC

Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals de seguretat que impulsin el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquests dades i la Llei 34/2002, 11 de juliol, Serveis de la Societat d’Informació i Comerç Electrònic.

 

EL PROPIETARI DE LA WEB es veu compromès en cap cedent, venedor, ni compartint les dades amb tercers sense la seva aprovació expresa.

Tantmateix, CeraRoot CLINIC cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletos o hayan deixat ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb la previsió en legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari pot revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigida a un efecte al domicili de CeraRoot CLINIC sito en C / Parpers 15, 08520 Les Franqueses del Vallés, identificant-se degudament i indicant el dret concret que exerceix.

 

EL PROPIETARI DE LA WEB va adoptar els nivells de seguretat corresponents als requisits per a la cita normativa de Protecció de Dades de Característiques Personals i normativa aplicable. Cap obstinació, sense cap responsabilitat sobre els danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB pot utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies tenen fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que imposi la creació d’arxius de cookies o s’adverteixi a la mateixa. Si s’opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços de llocs web no pertinents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no serà responsable de les polítiques de privacitat de dichos llocs web ni de les cookies que s’estenen puedan emmagatzemar a l’ordinador del usuari. La nostra nostra política respecte al correu electrònic centrada en les comunicacions únicament que us ha de sol·licitar rebre. Si no es vol rebre aquests missatges per correu electrònic, s’ofereix la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, conforme amb el seu dispòs al títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat d’Informació i Comerç

Electrònic.

 

VER. 10/01/2020